Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

Phương pháp lương 3P tạo nên sự công bằng và minh bạch trong nội bộ doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh với cơ chế lương của thị trường. Bên cạnh đó, lương 3P giúp cải thiện động lực phát triển doanh nghiệp bằng cách thúc đẩy khả năng của từng cá nhân. 

Với phương pháp 3P, người chủ và quản lý nhân sự hoàn toàn loại bỏ được sự thiên vị, cảm xúc cá nhân hay mối quan hệ trong quá trình tính lương cho nhân viên. 

Vậy xây dựng hệ thống lương 3P như thế nào? Thông thường, có 5 bước để hình thành một mô hình lương 3P, cụ thể: 

  • Bước 1: Xác định sơ đồ tổ chức - chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
  • Bước 2: Lập bản mô tả công việc vị trí trong cơ cấu tổ chức bộ phận
  • Bước 3: Xác định tiêu chí hoàn thành (KPI)
  • Bước 4: Xác định năng lực cốt lõi (AKS) - Kiến thức, kỹ năng, thái độ
  • Bước 5: Thiết lập phương pháp trả lương
Với mỗi bước trong quy trình này, người xây dựng phải thực hiện nhiều công việc khác nhau để hoàn thiện hệ thống này. Và đương nhiên, điều này cũng không hề đơn giản bởi đây là hệ thống đòi hỏi sự nghiêm túc, cẩn trọng từ người lãnh đạo cũng như nhân viên trong tổ chức, doanh nghiệp. 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét